Via onze website www.GrapeNGreen.nl kunt u van alle wijnen de beschrijvingen vinden. Voor het opvragen van een courante prijslijst en of andere vragen kunt u direct contact opnemen met:

Contact@grapengreen.nl

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 • verkoper: de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in wijn of gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met een koper sluit;
 • koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met verkoper sluit;
 • de contractgoederen: wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante artikelen, die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking gesteld;
 • voorverkoop: De verkoop van wijnen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet op de markt zijn gebracht;
 • consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 • werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;
 • schriftelijk: communicatie per brief  en e-mail.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Eric Nederstigt h.o.d.n. Grape ‘N’ Green

Postadres: Mercuriuslaan 28, 1702 BG Heerhugowaard

Telefoonnummer: +31 653 8660 90  op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 – 16.00

E-mailadres: info@grapengreen.nl

KvK-nummer: 73062359

Btw-identificatienummer: NL002088713B62

Artikel 3: Toepassing van deze voorwaarden

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere verkoopovereenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tussen verkoper en koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks door verkoper dan wel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd.
 2. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop van de contractgoederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat koper jegens verkoper, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als koper jegens verkoper heeft in de artikelen 10, 13 en 14.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten. Verkoper zal koper deze voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst ter hand en/of beschikbaar stellen.
 4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij verkoper uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.
 5. Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Indien het een materiële wijziging betreft, zal koper door verkoper daarover schriftelijk in kennis worden gesteld. Tenzij koper binnen 2 weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of de aanvulling.
 6. Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden over te dragen aan derden.
 7. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien kopers voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen.

Artikel 4: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

 1. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.
 2. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.

Artikel 5: Totstandkoming van een overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van verkoper.
 2. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de achtste werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.
 3. De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op voorverkoop.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt en de koper geen consument is, is verkoper niet verplicht een ontvangstbevestiging van de uitdrukkelijke aanvaarding aan de koper te doen toekomen.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door de verkoper verkochte producten dan wel andere in het kader van deze voorwaarden aan koper ter beschikking gestelde materialen liggen bij verkoper dan wel haar toeleveranciers.
 2. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verkoper, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht.
 3. Het is de koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper de merk-, handelsnamen en/of andere aanduidingen van verkoper dan wel haar toeleveranciers te registreren als merknaam, domeinnaam, social media account of anderszins als zijnde van hem te registreren.

Artikel 7: Prijzen en kortingen

 1. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.
 2. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, “af verkoper”, inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking en exclusief omzetbelasting.
 3. Indien de koper een consument is, vermeldt de verkoper de door haar gehanteerde prijzen inclusief omzetbelasting en overige heffingen. Indien de prijs en de eventueel aanvullende kosten niet vooraf kunnen worden berekend geeft de verkoper de wijze weer waarop de prijs en de kosten berekend worden.
 4. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op grond van verhogingen of toeslagen op de

1. invoerrechten,

2. accijnzen,

3. verpakkingen-/milieubelastingen,

4. andere belastingen,

5. heffingen van publiekrechtelijke organisaties,

6. andere heffingen,

7. vrachttarieven,

8. transportkosten en verzekeringspremies van de contractgoederen en

grondstoffen, die voor de productie en transport van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in het geval van wettelijke regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico’s.

e. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De koper heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

f. Indien koper de geleverde contractgoederen doorverkoopt is hij verplicht in elke vorm van publicatie en/of reclame-uitingen de adviesprijzen en de eventueel daaraan gekoppelde kwaliteitsbenamingen zoals verstrekt door verkoper te hanteren.

Artikel 8: Betaling

 1. Behalve indien contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag van de contractgoederen binnen 20 werkdagen na factuurdatum netto contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn geschied.
 2. Indien de koper een consument is kan zij slechts tot vooruitbetaling (betaling voor aflevering van de contractgoederen) van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht. Deze uitzondering geldt niet indien de verkoper aan de koper tevens een betaalmogelijkheid aanbiedt die achterafbetaling (betaling na aflevering van de contractgoederen) inhoudt.
 3. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper onverminderd het in artikel 19bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.
 4. De rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 4%. Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt overschreden. De vergoeding van de administratiekosten bedraagt 2% van de bruto factuurwaarde. Indien de koper een consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.
 5. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:
  1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe; 
  2. een verzoek van koper tot surseance van betaling;
  3. onder curatele stelling van koper;
  4. overlijden van koper;
  5. beslag onder koper;
  6. (een besluit tot) liquidatie dan wel vervreemding van kopers ondernemingen; 7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.
 6. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met verkoper verbonden onderneming.
 7. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper worden verrekend.
 8. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel betalen.
 9. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.
 10. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 9: Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering franco en alleen binnen Nederland:
 • voor consumenten bij een factuurbedrag van tenminste € 90,00 inclusief BTW per zending;
 • voor niet-consumenten bij een afname van minimaal 60 flessen of een factuurbedrag van tenminste € 275,00 exclusief BTW per zending;
 1. Voor franco leveringen geldt het navolgende:
 1. het risico van de wijnen gaat over op het moment dat zij zijn geleverd aan koper;
 2. de franco levering van de wijnen geschiedt op het door koper aangegeven afleveradres of tot zover als het door Grape ‘N’ Green gekozen vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen;
 3. indien koper de wijnen niet in ontvangst neemt wegens afwezigheid, dan wel weigert de wijnen in ontvangst te nemen, dan komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van koper. Het risico van de wijnen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper;
 4. levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres;
 5. koper zal zonodig voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de wijnen;
 6. levering geschiedt gedurende openingstijden van Grape ‘N’ Green.
 7. Alle overeengekomen levertijden zijn streeftijden en gelden niet als fatale termijn, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 8. Grape ‘N’ Green mag wijnen in deelpartijen leveren.
 9. Indien de koper een consument is,
  1. Levering van alcoholhoudende producten worden alleen gedaan op het bestelde adres aan personen met een minimale leeftijd van 18 jaar. Bij aanmelding op de webshop verklaart de consument aan deze eis te voldoen, bij aankoop gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart daarmee boven de 18 jaar te zijn, waarmee de verantwoordelijkheid voor de juistheid van dit gegeven bij de consument ligt. De bezorger vraagt hiervoor om uw legitimatie.
  2. Alcoholhoudende producten mogen niet door bezorger voor de deur onbeheerd achtergelaten worden (ondanks dat u dat aangeeft), noch bij de buren afgeleverd worden.

Artikel 10: Reclames

 1. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen tien dagen na levering schriftelijk aan verkoper opgeven. Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.
 2. Indien de koper een consument is geldt het navolgende. De afgeleverde zaak dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Indien hier geen sprake van is, is de wettelijke garantieregeling uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 3. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 9b 2. bedoelde vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper zenden.
 4. Koper moet verkoper – voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en schadevergoeding.
 5. Reclames geven aan koper niet het recht -zijn betalingsverplichting(en) op te schorten. e. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door de afnemers van koper) is verkoper niet verplicht. Bij verkoop aan consumenten geldt deze aansprakelijkheid van de verkoper niet.
 6. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
 7. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper. Indien verkoper koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de verkoper gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. Voor consumenten gelden, indien de aankoop elektronisch is geschied, de bepalingen uit artikel 11.

Artikel 11: Herroepingsrecht

 1. Op contractgoederen is, indien deze elektronisch zijn besteld door en worden geleverd aan consumenten, het wettelijke herroepingsrecht van toepassing. De consument heeft veertien dagen, gerekend vanaf de datum van aflevering van de volledige bestelling, de tijd om de ten aanzien van de contractgoederen gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Consumenten oefenen het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van veertien dagen het ingevulde modelformulier, dat is te vinden op de website van verkoper, aan verkoper te zenden of verkoper een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor contractgoederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben alsook geldt het herroepingsrecht niet voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
 4. De consument dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de in lid b genoemde melding is gedaan, de
 5. contractgoederen welke onderworpen zijn aan de ontbinding aan verkoper te retourneren. De consument draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de contractgoederen.
 6. De verkoper vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de in lid b van dit artikel
 7. genoemde melding door verkoper is ontvangen, alle betalingen die verkoper in dit kader van de consument heeft ontvangen. De kosten worden door verkoper terugbetaald op dezelfde wijze als dat verkoper ze van de consument heeft verkregen.
 8. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust bij de consument.
 9. Uitgesloten van het herroepingsrecht is wijn, waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Wijn is namelijk om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle leveringen (nu of in de toekomst) van verkoper aan koper of terzake andere werkzaamheden verricht door verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.
 2. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar van verkoper te bewaren.
 3. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen als omschreven in lid a de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.
 4. Koper moet verkoper meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan verkoper bevestigen.
 5. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
 6. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.
 7. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s adequaat te verzekeren en verkoper op eerste verzoek inzage te geven in de betreffende verzekeringspolissen.

Artikel 13: Pallets

1. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden.

2. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.

Artikel 14: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

 1. a. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. Hij mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding. Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.
 2. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder meer aangemerkt:
 1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin, 
 2. burgeroorlog,
 3. oproer,
 4. mobilisatie,
 5. werknemersacties van welke aard ook, 
 6. (weg) blokkades,
 7. uitsluiting van werknemers,
 8. plotselinge bedrijfsstoornissen,
 9. plotseling excessieve ziekte van personeel,
 10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen,
 11. overheidsvoorschriften,
 12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege,
 13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden,
 14. brand,
 15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm), 
 16. overstroming,
 17. storing in de levering van energie,
 18. defecten aan machines.
 1. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming meer van verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.
 2. Op deze overeenkomst is de zogenaamde ‘change of ownership’ clausule van toepassing hetgeen betekent dat verkoper het recht heeft de levering te beëindigen wanneer kopende onderneming van eigenaar verandert dan wel er aanzienlijke wijzigingen in het management voordoen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van verkoper

 1. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door de verkoper aan de koper geleverde wijnen.
 4. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. zal verkoper de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij de verkoper als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.
 5. Bij verkoop aan consumenten geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper niet.

Artikel 16: Wijze van verhandeling

a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper na schriftelijke toestemming van de verkoper daartoe te hebben ontvangen, evenwel toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en

ongeschonden staat worden verhandeld.

b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten

gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van Euro 5000,=. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomsten) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

Artikel 17: Publiciteits- en promotiemateriaal

Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper. Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 18: Internetverkoop

Voor verkopen aan consumenten via internet (zowel, maar niet beperkt tot, op de pc als via tablet en mobiele telefoon) gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand.

Artikel 19: Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomsten) tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter kiest, tenzij koper een consument is, dan geldt dat de op basis van het toepasselijke recht bevoegde rechter bevoegd is.
 3. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat een geschil tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Artikel 21: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.